Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
strona główna

Inne strony

X Konferencja dla Nauczycieli Szkół Rolniczych (sukces)

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Kontakt do Organizatora: Redakcja AGROmechaniki, tel. 603 744 343, e-mail: m.sinska@oikos.net.pl    

X Konferencja dla Nauczycieli Szkół Rolniczych (za formularzem)

Kontakt do Organizatora: Redakcja AGROmechaniki, tel. 603 744 343, e-mail: m .sinska@oikos.net.pl

X Konferencja dla Nauczycieli Szkół Rolniczych (przed formularzem)

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika AGROmechanika zapraszają na   X Konferencję dla nauczycieli szkół średnich rolniczych „Transport w rolnictwie. Ciągniki, trendy i nowości na rynku” "Ochrona roślin rolniczych" Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Wydziale Inżynierii Produkcji przy ulicy Nowoursynowskiej 166 w Warszawie. Konferencja będzie miała charakter szkoleniowy. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikaty uczestnictwa w konferencji. Szczegółowe informacje o konferencji zostaną wysłane do szkół i nauczycieli pocztą elektroniczną na początku listopada 2016 r.   FORMULARZ REJESTRACJI  

Zamówienie prenumeraty

Państwa zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Na podany adres e-mail, zostało wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia na prenumeratę. Wiadomość zawiera identyfikator zamówienia, na który prosimy się powoływać w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z realizacją prenumeraty.  Identyfikator prosimy wpisać w tytule wpłaty.

AGROmechanika

Punkty sprzedaży

Miesięcznik do nabycia również w wybranych salonach prasowych sieci Ruch, Kolporter, Garmond Press i Empik na terenie całego kraju.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego AGROmechaniki

I. Definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy braclowiecka.net.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.braclowiecka.pl 1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Warszawie pod nr KRS 00000-82863, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 118-00-09-226 i kapitale zakładowym w wysokości 393.000 zł, wydawca miesięcznika „Brać Łowiecka”. 2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio: Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część serwisu braclowiecka.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w braclowiecka.pl, Społeczność – społeczność Użytkowników korzystających z braclowiecka.pl, Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych e-gazet oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy, Profil - zgromadzone w braclowiecka.pl dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu, Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w braclowiecka.pl, Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem braclowiecka.pl, II. Warunki ogólne korzystania z usług 3.1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany. 3.2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl na własną odpowiedzialność. 3.3. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w braclowiecka.pl jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną). III. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych 4.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie braclowiecka.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca. 4.2. Podczas rejestracji w braclowiecka.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe (profil Użytkownika): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane o charakterze demograficznym, 4.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony. 4.4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony braclowiecka.pl, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta. innych informacji transmitowanych protokołem http. 4.5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 5.1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl Użytkownik wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis braclowiecka.pl, przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych, przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w braclowiecka.pl, rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu braclowiecka.pl, 5.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę braclowiecka.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników. 5.4. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom. 5.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem braclowiecka.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych. 6.1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl każdy Użytkownik może dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w internecie na stronie braclowiecka.pl. 6.2. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta. 6.3. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie braclowiecka.pl w miarę potrzeby. 6.4. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik. 6.5. Użytkownik może korzystać z wszystkich Usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl w ramach jednego Konta. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich Usług. 6.6. Likwidacja Konta następuje na żądanie użytkownika, który może samodzielnie skasować swoje Konto logując się do Profilu Użytkownika. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług. 6.7. Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z braclowiecka.pl utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 7.1. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź zlikwidować bez podania przyczyn Konto Użytkownika, jeśli: cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu braclowiecka.pl, działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu braclowiecka.pl. Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści oraz reklamy w komentarzach, 7.2. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta bądź usunięciu bezprawnych bądź niezgodnych z regulaminem danych Użytkownika. 7.3. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia lub likwidacji Konta bądź o usunięciu danych w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną. 7.4. Likwidacja lub zawieszenie Konta może mieć skutek w zaprzestaniu świadczenia innych usług poprzez braclowiecka.pl. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności, po potrąceniu. IV. Odpowiedzialność stron 8.1. Korzystając z usług świadczonych w serwisie braclowiecka.pl każdy Użytkownik zobowiązuje się do: przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, używania usług i narzędzi dostępnych w braclowiecka.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem, poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników, stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracę infrastruktury informatycznej, nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem braclowiecka.pl. 8.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w braclowiecka.pl, w szczególności jego hasła dostępowe. 8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 8.2 regulaminu. 8.4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczać reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym. Nie wolno też wykorzystywać braclowiecka.pl do agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką serwisu. 9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie. 9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie braclowiecka.pl. 9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych. 9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu braclowiecka.pl bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu braclowiecka.pl, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. 9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis braclowiecka.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie. 10.1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków. 10.2. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia. 10.3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym. 10.4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji braclowiecka.pl. 11. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności: rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje, używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,  rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody. 12.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów. 12.2. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Usługodawca nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych. 12.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: skutki problemów technicznych z działaniem braclowiecka.pl, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu braclowiecka.pl związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu, szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych, skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika, skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania,  skutki zaprzestania świadczenia usługi, w tym za usunięcie jego danych bądź utworów w przypadku likwidacji wybranej sekcji braclowiecka.pl lub likwidacji bazy danych osobowych. V. warunki świadczenia Usług 13.1. Komentarz jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników. Użytkownik korzystający z Komentarzy nie powinien zamieszczać reklam i ogłoszeń we wpisach. 13.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi. 13.3. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Komentarzy, jeśli: Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób, jeśli sposób korzystania z Komentarzy bądź treści rozpowszechnianie w Komentarzach pozostają w sprzeczności z ust. 8.1 bądź ust. 11 niniejszego Regulaminu, jeśli komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski. 14.1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych e-gazet oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy. 14.2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej 14.3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletterów. 14.4. Likwidacja Konta nie powoduje zaprzestania subskrypcji Newsletterów. 15.1. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy świadczenia tych Usług. 15.2. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi utrzymania każdej z Usług świadczonej w serwisie braclowiecka.pl w każdym czasie. Usługodawca może dowolnie likwidować, zawieszać działanie bądź tworzyć nowe Usługi. VI. Przepisy końcowe 16.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie. 16.2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie braclowiecka.pl, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej. 16.3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie braclowiecka.pl. 17. Przez rejestrację w serwisie braclowiecka.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.  

Regulamin galerii AGROmechaniki

"Brać Łowiecka" udostępnia możliwość uczestniczenia w Galerii zdjęć, która jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na różne tematy, nie pobierając żadnych opłat. Dostęp do Galerii zdjęć jest prosty: wystarczy się zarejestrować. Użytkownik publikuje swoje zdjęcia, komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Galerii. Nie umieszczamy komentarzy i zdjęć, które:< >zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);propagują środki odurzające, narkotyki (art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu karnego);zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).są bezpośrednimi atakami na interlokutorów zawierają linki do prywatnych stron www zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe są reklamami zawierają uwagi skierowane do redakcji. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. W takiej sytuacji prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcją - braclowiecka@oikos.net.pl . Tylko wówczas mamy pewność, że uwagi od Państwa trafią do osób odpowiedzialnych za treść serwisu. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Galerii treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4 i 5 Regulaminu, możliwe jest także wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny pkt 4 i 5 Regulaminu. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz zobowiązuje się do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Galerii. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Regulamin korzystania z wyszukiwarki artykułów

Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2011 r. Artykuły są zapisane i zaszyfrowane w formacie pdf, który można otwierać wyłącznie w programie Adobe Reader wersji 9 lub wyższej. Zabronione jest usuwanie przez Kupującego zabezpieczeń plików pdf z artykułami. Artykuły prezentowane w wyszukiwarce są cyfrowymi kopiami artykułów, które ukazały się w wersji papierowej "Braci Łowieckiej". W wyszukiwarce zamieszczono: artykuły merytoryczne, krótkie informacje, konkursy prasowe, ogłoszenia. Nie zamieszczono: stron z reklamami całostronicowymi, konkursami prenumeraty, stron ze spisami treści, pierwszych stron okładek. Koszt jednego artykułu, bez względu na jego objętość, wynosi 3,00 zł netto (3,69 zł brutto). Kupujący ma prawo do przechowywania jednego pliku pdf z artykułem na komputerze osobistym lub pamięci przenośnej oraz do wydrukowania i przechowywania jednej kopii artykułu.

Regulamin newsletter'a AGROmechaniki

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez Redakcję miesięcznika AGROmechanika z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kaliskiej 1/8. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością redakcji AGROmechaniki - m.in. informacje o aktualnych wydaniach magazynu, numerach specjalnych, innych publikacjach, konkursach, akcjach promocyjnych itp. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody. Redakcja AGROmechaniki ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn organizacyjnych.

Stopka prenumerata

W razie jakichkolwiek pytań związanych z realizacją prenumeraty, uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Prenumeraty: Robert Paziewski tel. (22) 659-36-50; 693-074-669; fax (22) 822-66-49 e-mail: prenumerata@oikos.net.pl

Polityka cookies

Polityka prywatności

Regulamin

Kontakt

Adres redakcji ul. Kaliska 1 m. 8 02-316 Warszawa tel. +48 (22) 659 21 92, -93 Adres do korespondencji: skr. pocz. 54 00-973 Warszawa e-mail: agromechanika@oikos.net.pl Sprzedaż i prenumerata Karol Garbaczonek tel. +48 (22) 659 36 50 tel. kom. +48 609 466 456 e-mail: prenumerata@oikos.net.pl Redakcja Łukasz Wasak redaktor naczelny tel. kom. +48 669 696 626 e-mail: l.wasak@oikos.net.pl Małgorzata Powałka redaktor tel. kom.: +48 605 535 532 e-mail: m.powalka@oikos.net.pl Sekretarz redakcji Kamila Smyk e-mail: k.smyk@oikos.net.pl Stała współpraca: Bartosz Kowalski Jacek Skudlarski Mateusz Wasak Michał Wołosowicz Dział reklamy Sylwia Rdzanek tel. kom.+48 609 783 332 tel.+48 (22) 883 39 52 fax +48 (22) 822 66 49 e-mail: s.rdzanek@oikos.net.pl Dział marketingu Małgorzata Sińska tel. kom. +48 603 744 343 e-mail: m.sinska@oikos.net.pl Dział sprzedaży Karol Garbaczonek tel. kom. +48 609 466 456 e-mail: k.garbaczonek@oikos.net.pl Skład Artur Tkaczyk tel.+48 (22) 822 03 34 w. 29 e-mail: a.tkaczyk@oikos.net.pl

Redakcja

Redakcja tel. 22 824 57 28, faks 22 822 66 49 adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa  e-mail: braclowiecka@oikos.net.pl redaktor naczelny Bogdan Złotorzyński e-mail: b.zlotorzynski@oikos.net.pl sekretarz redakcji Joanna Sutkowska redaktor Adam Depka Prądzinski e-mail: a.depka@oikos.net.pl redaktor Alicja Bojko e-mail: a.bojko@oikos.net.pl

Zawartość wkrótce