Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
strona główna

Loteria AGROmechaniki na 10-lecie tytułu

Losowanie nagród I stopnia

16 grudnia odbyło się losowanie nagród I stopnia w loterii "10 lat AGROmechaniki". Poniżej przedstawiamy listę szczęśliwych zwycięzców.   Nagroda pierwsza iPad od firmy Amazone Matusz Sokołowski - Orzysz Nagroda druga pilarka H445 od firmy Husqvarna Wiesław Golonka - Skidniów Nagroda trzecia bon na zakupy maszyny marki Samasz o wartości 1 500 PLN Damian Pilch - Kozakowice Górne Nagroda czwarta zestaw gadżetów od firmy Merlo Andrzej Turkowicz - Boćki Nagroda piąta zestaw kurtek od firmy Zetor Gracjan Rojek - Chwałów Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom loterii serdecznie dziękujemy za udział.

Trzecie losowanie nagród II stopnia

7 października 2016 r. odbyło się trzecie losowanie nagród II stopnia loterii „10 lat AGROmechaniki” Oto wylosowani zwycięzcy: Nagroda pierwsza: Olaf P - Staszów Nagroda druga: Piotr M - Radzyń Podlaski Nagroda trzecia: Marcin Z - Dębe Wielkie Nagroda czwarta: Andrzej H - Wądoże Małe Nagroda piąta: Barbara T - Borzechowo   Wygranym gratulujemy!  

Drugie losowanie nagród II stopnia

5 sierpnia 2016 r. odbyło się drugie losowanie nagród II stopnia loterii „10 lat AGROmechaniki” Wylosowani zwycięzcy: Nagroda pierwsza: Jan T. - Ciechanowiec Nagroda druga: Andrzej C. - Kisielice Nagroda trzecia: Sławomir M. - Żary Nagroda czwarta: Maksymilian O. - Łoniów Nagroda piąta: Piotr S. - Gołkowice Zestaw nagród II stopnia do drugiego losowania – 5 sierpnia 2016 r. Nagroda pierwsza: zestaw gadżetów od firmy Merlo Nagroda druga: zestaw prezentów od firmy MTZ w skład, którego wchodzi: kurtka, kubek, piersiówka, latarka, okulary, zestaw gadżetów Nagroda trzecia: kamizelka męska od firmy Amazone Nagroda czwarta: dres od firmy SAMASZ Nagroda piąta: kurtka od firmy Zetor Wygranym gratulujemy!

Pierwsze losowanie nagród II stopnia

Dziś w redakcjach AGROmechanika i Bez Pługa odbyło się losowanie nagród II stopnia! W Loterii AGROmechaniki nagrodzeni zostali:  I nagroda zestaw gadżetów od firmy Merlo o łącznej wartości 484 PLN brutto -Rafał Hypki II nagroda kurtka od firmy Amazone o wartości 440 PLN brutto -Sylwiusz Sokołek III nagroda zestaw prezentów od firmy MTZ w skład, którego wchodzi: kurtka, kubek, piersiówka, latarka, okulary, zestaw gadżetów o wartości 300 PLN brutto -Krystian Grochla IV nagroda komplet koszulka i dres od firmy SaMASZ Sp z o.o. o łącznej wartości 199 PLN brutto -Daniel Kobylarczyk V nagroda kurtka od firmy ZETOR o wartości 158 PLN brutto -Karol Guberski Wszystkim gratulujemy!

Regulamin loterii

Regulamin loterii promocyjnej „10 lat AGROmechaniki” POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą: „10 lat AGROmechaniki”: (zwana dalej „Loterią”). 2. Organizatorem loterii jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp z o.o. z siedzibą w 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, e-mail: prenumerata@oikos.net.pl, zarejestrowana w KRS w Warszawie nr 00000-82863, („Organizator”). 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4. Loteria urządzana jest na terenie Polski, rozpoczyna się 4.03.2016 r. i kończy się 3.02.2017 r. Dniem zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej 5. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii ("Sprzedaż promocyjna") rozpoczyna się 4.03.2016 r. a kończy 15.12.2016 r. Zakup towarów objętych Loterią przed lub po niniejszym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. UCZESTNICY LOTERII 6. Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Polski, Czytelników czasopisma „Agromechanika” („Uczestnik”). 7. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Loterii, pracownicy Organizatora Loterii, jak również ich najbliższe rodziny, tj. osoby spokrewnione z nimi w I stopniu linii prostej. 8. Uczestnik poprzez przystąpienie do Loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazywanych Organizatorowi, w celu realizacji niniejszej Loterii, a także, w przypadku podania adresu e-mail, wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji związanych z Loterią przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2135) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1422). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Loterii oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator. 9. Biorąc udział w Loterii Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres jednego roku od daty wydania nagród nie może ich odsprzedać jak również zlikwidować, zasłonić ani zniekształcić oznakowań sponsorów nagród umieszczonych przez Organizatora Loterii na nagrodach. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 10. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej spełnić łącznie następujące warunki: a) opłacić dowolną liczbę prenumerat czasopisma „Agromechanika” na okres 12 lub 24 miesięcy („Prenumerata”). Zakup Prenumeraty powinien zostać potwierdzony poprzez zaksięgowanie wpłaty. b) zgłosić chęć udziału w Loterii na jeden z dwóch możliwych sposobów („Zgłoszenie”): - kompletnie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej czasopisma „Agromechanika” - www.agromechanika.net.pl zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami, tak aby zostały zawarte minimum następujące dane uczestnika: imię, Strona 2 z 5 nazwisko, dokładny adres (ulica, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta), numer telefonu kontaktowego oraz, w przypadku posiadania, adres e-mail; - czytelnie i kompletnie wypełniając kupon zgłoszeniowy („Kupon”) dołączony do czasopisma „Agromechanika”, dostępny w siedzibie Organizatora lub na stoisku „Agromechaniki” podczas wybranych targów rolniczych (Agrotech – 18-20 marca 2016 r., Zielone Agroshow – 4-5 czerwca 2016 r., Opolagra 10-12 czerwca 2016 r., Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie – 25-26 czerwca 2016 r., Agro-tech Minikowo – 2-3 lipca 2016 r., Agroshow w Bednarach – 23-26 września 2016 r.) w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej, zgodnie z zamieszczonymi na Kuponie wskazówkami, tak aby zostały zawarte minimum następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, dokładny adres (ulica, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta), numer telefonu kontaktowego oraz, w przypadku posiadania, adres e-mail. Dodatkowo Kupon powinien zawierać datę i własnoręczny podpis Uczestnika oznaczający wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na warunkach określonych w pkt. 8 Regulaminu. Prawidłowo wypełniony Kupon należy wysłać na adres siedziby Organizatora lub wrzucić do urny loteryjnej wystawionej na stoiskach targowych Organizatora podczas targów rolniczych. O prawidłowym dokonaniu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Kuponu do Organizatora. c) Zachować oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie Prenumeraty. 11. Każdy Uczestnik może opłacić dowolną liczbę Prenumerat. Za każdą jedną opłaconą roczną (12 miesięcy) Prenumeratę przysługuje jeden Kupon. Za każdą jedną opłaconą dwuletnią prenumeratę (24 miesiące) przysługują dwa Kupony. Aktualna cena Prenumeraty jest podana w stopce redakcyjnej każdego bieżącego numeru czasopisma „Agromechanika” oraz na jego stronie internetowej. 12. Wzór Kuponu jest dołączony do niniejszego Regulaminu - Załącznik nr 1. 13. W Loterii nie są uwzględniane Kupony zawierające dane więcej niż jednego uczestnika, nieczytelne, niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo. NAGRODY 14. Do rozlosowania w Loterii przewidziano następujące nagrody: a) Pięć nagród I stopnia w postaci: Nagroda pierwsza: iPad od firmy Amazone  Nagroda druga: Pilarka H445 od firmy Husqvarna  Nagroda trzecia: bon na zakupy maszyny marki Samaszbrutto; Nagroda czwarta: zestaw gadżetów od firmy Merlo o wartości  Nagroda piąta: zestaw kurtek od firmy Zetor o wartości  b) Zestaw nagród II stopnia do pierwszego losowania – 20 maja 2016 r. Nagroda pierwsza: zestaw gadżetów od firmy Merlobrutto; Nagroda druga: kurtka od firmy Amazone Nagroda trzecia: zestaw prezentów od firmy MTZ w skład, którego wchodzi: kurtka, kubek, piersiówka, latarka, okulary, Nagroda czwarta: komplet koszulka i dres od firmy SAMASZ Nagroda piąta: kurtka od firmy Zetor c) Zestaw nagród II stopnia do drugiego losowania – 5 sierpnia 2016 r. Nagroda pierwsza: zestaw gadżetów od firmy Merlo Strona 3 z 5 Nagroda druga: zestaw prezentów od firmy MTZ w skład, którego wchodzi: kurtka, kubek, piersiówka, latarka, okulary Nagroda trzecia: kamizelka męska od firmy Amazone Nagroda czwarta: komplet koszulka i dres od firmy SAMASZ Nagroda piąta: kurtka od firmy Zetor d) Zestaw nagród II stopnia do trzeciego losowania – 7 października 2016 r. Nagroda pierwsza: zestaw gadżetów od firmy Merlo Nagroda druga: zestaw prezentów od firmy MTZ w skład, którego wchodzi: kurtka, kubek, piersiówka, latarka, okulary,  Nagroda trzecia: kamizelka damska od firmy Amazone Nagroda czwarta: kurtka od firmy SAMASZ  Nagroda piąta: kurtka od firmy Zetor e) Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 10 964 PLN (dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych) brutto. ZASADY PROWADZENIA LOSOWANIA NAGRÓD 15. Losowania nagród II stopnia odbywa się w siedzibie Organizatora w następujących terminach: a) 20.05.2016 r., o godzinie 8:00; b) 05.08.2016 r., o godzinie 8:00; c) 07.10.2016 r., o godzinie 8:00. Nagrody losowane są w następującej kolejności: najpierw nagroda piąta, później czwarta, później trzecia, później druga a jako ostatnia losowana jest nagroda pierwsza II stopnia. 16. Losowanie nagród I stopnia odbywa się 16.12.2016 r. w siedzibie Organizatora (ul. Kaliska 1 m.7, 02-316 Warszawa). Najpierw losowana jest nagroda piąta I stopnia, później druga, następnie pierwsza nagroda I stopnia. 17. Ręczne losowanie nagród I i II stopnia odbywa się z puli wszystkich kuponów zgłoszeniowych zgromadzonych w trakcie trwania Loterii. W losowaniu biorą udział kupony przesłane pocztą na adres Organizatora, zebrane podczas targów oraz przesłane za pośrednictwem strony (są one drukowane przez Organizatora i dołączane do puli losów). Losowanie prowadzone jest przez osobę upoważnioną przez Komisję, pod nadzorem Komisji, w ten sposób, że każdy Kupon jest wrzucany do pojemnika, z którego prowadzący losowanie pobiera, bez udziału wzroku przypadkowy kupon zgłoszeniowy. Wynik zależny jest od losowości. 18. Wylosowane zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. 19. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, SPOSÓB OGŁASZANIA ZWYCIĘZCÓW I ODBIÓR NAGRÓD 20. Zwycięzca nagrody jest powiadamiany telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 24 godzin od momentu losowania. 21. Zwycięzca podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 20, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora, drogą mailową lub o osobiste dostarczenie do siedziby Organizatora: Strona 4 z 5 a) swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imienia, nazwiska wypełniającego Kupon, dokładnego adresu wraz z ulicą i numerem budynku/mieszkania, miejscowością oraz kodem pocztowym, b) oryginału dowodu zakupu z tytułu którego uczestnik dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, tj. dokumentu potwierdzającego opłacenie Prenumeraty, zgodnie z pkt. 10c Regulaminu, c) zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.agromechanika.net.pl w czasie trwania Loterii, przy czym treść zgody powinna być wydrukowana lub przepisana i opatrzona czytelnym podpisem uczestnika, d) oświadczenia potwierdzającego, że wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w pkt. 7 Regulaminu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.agromechanika.net.pl w trakcie trwania Loterii. 22. Zwycięzca jest obowiązany, w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia go o wygranej, dostarczyć Organizatorowi (osobiście, pocztą zwykłą, kurierską lub elektroniczną) wszystkich danych o których mowa w pkt. 21 Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania lub osobistego dostarczenia ww. danych decyduje data stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub data wpłynięcia do Organizatora (dostarczenie osobiste lub drogą mailową). Jeśli Uczestnik nie prześle lub nie dostarczy osobiście danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie trzech dni roboczych od powiadomienia o wygranej oraz jeśli ww. dane nie wpłyną do Organizatora w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o wygranej, pomimo ich prawidłowego terminu nadania zgodnie z datą stempla pocztowego, oznacza to rezygnację z Nagrody. 23. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, w ciągu 24 godzin od momentu losowania w wybranej przez siebie porze dnia. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej, nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do nagrody. 24. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 25. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków wydania nagrody określonych w pkt. 21 lub nie można się z nim skontaktować nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Loterii. 26. Przekazanie wylosowanej przez Zwycięzcę nagrody następuje do dnia 2.01.2017 r. 27. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór na dokumencie przedstawionym przez Organizatora. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia jej wydanie, a tym samym Zwycięzca traci prawo do nagrody. 28. Zwycięzcy Loterii nie przysługuje możliwość otrzymania równowartości pieniężnej wylosowanej nagrody. 29. Wyniki Loterii, czyli imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.agromechanika.pl nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty losowania. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 30. Nadzór nad przebiegiem Loterii sprawuje Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów upoważniające do nadzorowania loterii promocyjnej. Strona 5 z 5 31. Komisja sporządza protokół z losowania oraz z podaniem wyników Loterii. Uczestnik może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 32. Prawo do składania reklamacji dotyczących loterii promocyjnej i jej niezgodności z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Loterii mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 9.01.2017 r. O dochowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 16.01.2017 r., nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego terminu nadania zgodnie z datą stempla pocztowego. 33. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „10 lat AGROmechaniki - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe i adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy, rodzaj gry, opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku przesłania reklamacji nie spełniającej wymagań, o których mowa powyżej Organizator ma prawo pozostawić reklamację bez rozpoznania. 34. Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ich otrzymania, jednak nie później niż do dnia 23.01.2017 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 35. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. PRZEPISY PORZĄDKOWE 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, banków, operatorów serwisów internetowych z których korzystają Uczestnicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za działania lub zaniechania Uczestnika. 37. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczenia relacji z uroczystości przekazania nagród z udziałem Zwycięzców. 38. Pełny Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 9-15 od 4.03.2016 r. do 3.02.2017 r. oraz na www.agromechanika.net.pl. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin przesyłany jest Uczestnikowi pocztą przez Organizatora. 39. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 40. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy krajowe. 41. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień. 42. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikające z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z póź. zmianami). Regulamin w wersji PDF  

Kupony konkursowe

Kupony można pobrać tutaj: I strona II strona  

Informacje o loterii

Terminy i informacje: Ogłoszenie loterii: w numerze lutowym AM oraz na targach Polagra Premiery, w sobotę, 23 stycznia 2016 roku. Informacje o loterii znajdą się w każdym numerze "AM", na stoiskach (w formie plakatu lub roll-upa) oraz na stronie www.agromechanika.net.pl   Uczestnicy: Uczestnikami loterii będą osoby, które w czasie jej trwania wykupiły prenumeratę AGROmechaniki i wypełniły kupon loteryjny.   Częstotliwość losowań i ogłoszenia wyników: Ma odbyć się 4 losowania w dniach: 21.03.2016 - losowanie etapowe 19.05.2016 - losowanie etapowe 20.07.2016 - losowanie etapowe 25.09.2016 - losowanie "główne" (w niedzielę, podczas Agroshow 2016) - biorą w nim udział wszystkie losy   Wyniki losowań zostaną ogłoszone na łamach kolejnych wydań AGROmechaniki oraz na FB i stronie www w tym samym dniu w którym dany numer gazety zacznie być dostępna w kioskach i wysłany do prenumeratorów.   Losowania: Podczas 3 pierwszych losowań zostaną rozlosowane po 5 nagród (w sumie 15 nagród w 3 losowaniach). Ostatnie - 4 losowanie tzw. "główne" odbędzie się na targach Agroshow 2016. Mają wziąć w nim udział wszystkie losy z dotychczasowych losowań, a także te, które zostaną ewentualnie zebrane podczas targów Agroshow.   Nagrody: losowania etapowe: 15 nagród - po 5 w każdym losowaniu losowanie główne: 5 nagród głównych, o wyższej wartości niż poprzednie.