Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
strona główna

Reklama w czasopiśmie

Kontakt

Sylwia Rdzanek

Dział reklamy

tel. kom. +48 609 783332

e-mail: s.rdzanek@oikos.net.pl

Zasady wykonywania projektów przez studio OW Oikos

 1. Reklamy wykonywane są z materiałów Zleceniodawcy.

 2. Jakość nadesłanych materiałów i wykonalność pracy jest każdorazowo oceniana przez wyznaczonego pracownika Wydawnictwa.

 3. Koszt projektu graficznego i przygotowania reklamy zostały wliczone w ceny podane przy formatach reklam

 4. Projekty reklam wykonywane przez studio Oficyny Wydawniczej OIKOS są jej własnością. Wykorzystanie projektów reklam poza łamami „AGROmechaniki” wymaga pisemnej zgody Zarządu Wydawnictwa. Zastrzeżenie nie dotyczy projektów, do których prawa autorskie zostały zakupione przez Zleceniodawcę.

Parametry techniczne reklam gotowych do druku

Układ i projekt graficzny

 • Wszystkie elementy czcionek i grafiki muszą znajdować się w odległości minimum 5 mm od brzegów strony. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności jeśli projekt zostanie opublikowany z wadą, w ostateczności Wydawnictwo może odmówić przyjęcia projektu do druku.
 • Należy unikać obramowania całej strony.
 • Cienkie linie i teksty pisane czcionką poniżej 8 punktów powinny być wykonane w jednym kolorze triadowym.
 • Nie można używać więcej niż dwóch kolorów triadowych na obszarach tinty przy różnicy 15% i więcej w wartościach składowych koloru.
 • Należy unikać w kontrze czcionek wielkości poniżej 9 punktów.
 • Margines z odpowiednich stron na obcięcie (spad) - 3 mm.
 • Rozdzielczość: min. 300 dpi.

Gotowe reklamy przyjmujemy w postaci cyfrowej

 • Wykonane w następujących programach: QuarkXpress, Illustrator, PhotoShop, FreeHand - dla systemu Macintosh.
 • W postaci tiff, eps, jpg lub pdf.
 • We wszystkich przypadkach prosimy o zamianę fontów na krzywe i dostarczenie reklamy na płycie CD lub pocztą internetową na adres a.tkaczyk@oikos.net.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w studiu DTP 
Artur Tkaczyk tel. +48 (22) 822 03 34 w. 28
e-mail: a.tkaczyk@oikos.net.pl

Zasady zamieszczania reklam

Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

 1. Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 00000-82863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł będąca Wydawcą miesięcznika „AGROmechanika - Technika w gospodarstwie”.

 2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca publikacje reklamy, artykułu promocyjnego lub dołączenie insertu w miesięczniku „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”.
   

 3. Czasopismo – miesięcznik „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie” wydawany przez Wydawcę

§2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, artykułów promocyjnych i dołączanych insertów.

§3

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane siłami wyższymi, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Czasopisma.

§4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklam, artykułów promocyjnych, insertów jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi zwyczajami, naruszałaby normy etyczne czy mogłaby narazić Wydawcę na odpowiedzialność.

§5

Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczenia reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z charakterem Czasopisma, a także kiedy może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane.

§6

Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam, insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7

Zleceniodawca składając zamówienie na reklamę, artykuł promocyjny lub dołączenie insertu jednocześnie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze i inne, do posługiwania się znakami towarowymi, wizerunkami zdjęciami etc., użytymi w zamówionych do publikacji reklamach, artykułach promocyjnych lub insertach. W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca.

 

II. Warunki zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych, insertów.

§8

Emisja reklamy, artykułu promocyjnego, dołączenie insertu dokonywane są wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Adres korespondencyjny, numer faksu i adres poczty elektronicznej są zamieszczone na druku zamówienia.

§9

Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do składu reklam i artykułów promocyjnych oraz terminy dostarczenia gotowych reklam zamieszczone są w zakładce Terminy wydawnicze.

§10

Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy, artykuł promocyjnego i dołączenia insertu bez konsekwencji finansowych najpóźniej do 8 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się kolejnego wydania Czasopisma, w którym ma być zamieszczona reklama, artykuł promocyjny lub insert Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawcy w terminie późniejszym od określonego w §10, jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty 50% ceny. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po terminie przekazania gotowych reklam Wydawca obciąży Zleceniodawcę opłatą w wysokości 100% wartości zlecenia.

§11

Materiały reklamowe gotowe do druku muszą być przesłane w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w zakładce Parametry techniczne reklam gotowych do druku.

§12

Zasady wykonywania reklam przez Wydawcę dla Zleceniodawcy umieszczone są w zakładceZasady wykonywania projektów przez studio Oficyny wydawniczej Oikos.

§13

Do wszystkich dostarczanych reklam należy dołączyć próbny wydruk (proof, cromalina itp.).
W przypadku jego braku nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące prawidłowego odwzorowania kolorów.

§14

Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.

§15

W przypadku insertu Zleceniodawca zobowiązany jest podać dokładny format i wagę insertu. Informacje tę są podstawą do wyceny kosztów dołączenia insertu i muszą być umieszczone na zamówieniu.

§16

Termin dostarczenia insertów do drukarni, w której drukowane jest czasopismo, pokrywa się z „terminem oddania gotowej reklamy – zakładka Terminy wydawnicze.

§17

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną dołączanych insertów. Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania miesięcznika „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”.

§18

 1. Wydawca nie zapewnia Zleceniodawcy wyłączności na zamieszczenie w danym numerze insertu. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu „AGROmechaniki – Techniki w gospodarstwie” będzie kilka insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.

 2. Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Zleceniodawcy wyłączność na zamieszczenie insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę stosownej dopłaty wynikającej z obowiązującego cennika Wydawcy.

 

III. Płatności

§19

Formaty i cenny reklam w miesięczniku „AGROmechanika - Technika w gospodarstwie” podane są w zakładce Formaty i ceny reklam. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§20

Płatności za reklamy, artykułu promocyjne i inserty dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§21

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy, artykułu promocyjnego i insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu.

§22

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji reklam, artykułów promocyjnych i insertów wprzypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§23

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §20, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§24

Zamieszczenie niestandardowej reklamy, a także insertu będzie wyceniane indywidualnie przez Wydawcę.

 

IV. Reklamacje

§25

 1. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw (proof, cromalina itp.) odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Zleceniodawcę przed wykonaniem usługi.

 2. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 10 dni roboczych od daty pierwszej emisji zakwestionowanej reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu.

 3. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:

  1. w odniesieniu do emisji reklam - dokładny opis nieprawidłowości w opublikowaniu reklamy, w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia, datę i numer wydania czasopisma, w którym miało dojść do emisji reklamy

  2. w odniesieniu do emisji insertów - dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do insertowania pomimo dostarczonego zamówienia i insertów.

 4. Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.

 5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji reklamy, artykułu promocyjnego bądź insertu jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.

 6. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Zleceniodawca.

 

V. Postanowienia końcowe

§26

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami , mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§27

Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień na reklamy, artykuły promocyjne, insertowanie w Czasopiśmie, będą rozstrzygane w sądzie powszechnym.

strona główna

Reklama w internecie

Profil

Portal www.agromechanika.net.pl to profesjonalne źródło informacji na temat maszyn, urządzeń i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie

Dostarcza aktualne i praktyczne informacje dla osób zainteresowanych techniką w gospodarstwie.

Użytkownicy

Portal skierowany jest do rolników, właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych, właścicieli firm związanych z rynkiem maszyn rolniczych oraz uczniów i studentów szkół o profilu rolniczym.

 • rolnicy indywidualni, właściciele gospodarstw rodzinnych

 • właściciele i dzierżawcy dużych i średnich gospodarstw rolnych

 • producenci i dilerzy maszyn rolniczych

 • sprzedawcy maszyn, części zamiennych i akcesoriów rolniczych

 • pracownicy punktów serwisowych i zakładów naprawczych

 • uczniowie i studenci kierunków rolniczych

 • specjaliści związani z rynkiem rolniczym

Cennik - Pozostałe informacje


Pozostałe formaty reklamowe

 • Partner serwisu - wycena indywidualna

 • Konkurs - wycena indywidualna

 • Tekst sponsorowany - wycena indywidualna

 • Wszystkie pozostałe formaty - wycena indywidualna

Usługa mailingowa - wycena indywidualna
Dopłaty

 • Wybór godzin lub dni tygodnia, w których ma być emitowana reklama 20%

 • Wyłączność konkurencyjna (za każdy wybrany format reklamowy) 100%

 • Reklama dźwiękowa (oprócz video) 20%

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

Parametry reklam banerowych

 • Reklamy banerowe przyjmujemy w następujących formatach: JPG, PNG, GIF, GIF animowany lub SWF (flash).

 • Rozmiary banerów reklamowych oraz ich formaty są uzależonione od wybranego modułu reklamowego.

 • Do reklam we wszystkich formatach Reklamodawca dostarcza adres URL, na który będzie następowało przekierowanie po kliknięciu banera reklamowego.

 • Reklamy w formacie SWF (flash) muszą obsługiwać zmienną clickTag. Warstwa clickTag umożliwia zliczanie kliknięć przez serwer reklamowy. Poniżej instrukcja:

 1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.

 2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – 'button'.

 3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.

 4. Do symbolu dowiązujmy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami.
  UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter w zmiennej clickTag. 

  Kod w Action Script 2.0

  on (release){
  getURL(_root.clickTag, "_blank");
  }


  Kod w Action Script 3.0

  var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
  target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
  function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
  if(clickTag){
  var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
  if(!ExternalInterface.available){
  navigateToURL(req, "_blank");
  }else{
  var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){
  return navigator.userAgent;
  }")).toLowerCase();
  if(strUserAgent.indexOf("firefox") != -1 ||
  (strUserAgent.indexOf("msie") != -1 &&
  uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)){
  ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");
  }else{
  navigateToURL(req, "_blank");
  }}}}

 • Reklamy w formacie SWF (flash) nie mogą zawierać:

 1. powtarzającego się dźwięku (w pętli),

 2. dźwięku uruchamianego automatycznie (dźwięki w banerze reklamowych mogą być odtwarzane wyłącznie po interakcji użytkownika, np. poprzez kliknięcie w element kontroli dźwięku lub najechanie kursorem na obszar banera reklamowego.),

 3. kodu odczytującego, zapisującego lub zmieniającego dane na komputerze użytkownika (np. pliki cookie, flash shared objects),

 4. elementów generujących błędy w przeglądarce użytkownika,

 5. ilości klatek na sekundę (FPS) wyższej niż 25,

 6. zaszytego przekierowania do strony docelowej (wymagana jest obsługa clickTag).

 • Banery reklamowe muszą zajmować cały obszar wybranego modułu reklamowego

 • Obraz widoczny w reklamie musi być czytelny, rozpoznawalny i odnoszący się do treści. Tekst widoczny w reklamach graficznych musi być czytelny. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia reklam graficznych o niskiej jakości lub niewyraźnych.

 • Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu ostrzeżeń systemowych ani ostrzeżeń witryny.

 • Banery reklamowe nie mogą naśladować wyglądu okien dialogowych, komunikatów o błędach itp. systemów operacyjnych Windows, Mac ani Unix. 

Kontakt

Sylwia Rdzanek

Dział reklamy

tel. kom. +48 609 783332

e-mail: s.rdzanek@oikos.net.pl