Drodzy Czytelnicy,

w związku ze zmianą strategii rozwoju firmy podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wydawania miesięcznika "AGROmechanika". Ostatnim numerem, który się ukazał, był numer styczniowy.

W imieniu całej redakcji serdecznie dziękujemy za to, że przez ponad 10 lat współtworzyliście z nami "AGROmechnikę", dostarczaliście pomysłów do kolejnych wydań. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Mamy nadzieję, że koniec wydawania "AGROmechniki" nie oznacza końca naszej współpracy. Dlatego proponujemy zamianę prenumeraty "AGROmechaniki" na prenumeratę dynamicznie rozwijającego się pisma "Bez Pługa". Na jego łamach prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników rozważających zastosowanie technologii bezpłużnej, tych, którzy dopiero przestawiają się na tę technologię, jak i producentów mających wieloletnie doświadczenie w uprawie bezorkowej.

Decydując się na przeniesienie prenumeraty "Agromechaniki" na roczną prenumeratę magazynu „Bez Pługa”, otrzymacie dodatkowo numer specjalny – „ABC uprawy bezorkowej”, segregator do kolekcjonowania czasopisma oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach projektu „Akademia Bezorkowa”. Poniżej zamieszczamy link ze szczegółowymi informacjami na temat zamiany prenumerat: [Pobierz]

W przypadku braku zgody na przeniesienie prenumeraty zwrócimy pieniądze na podany przez Was numer konta bankowego.
 
Redakcja "AGROmechaniki"
strona główna

VIII Ogólnopolski konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

Wyniki

Z przyjemnością informujemy, że Laureatami tegorocznej VIII Edycji Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zostali:

V miejsce (i 39 pkt) - Radosław Woźniak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu - nauczyciel Tomasz Jarębski

IV miejsce (i 40 pkt) - Jakub Kowalewski z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku - nauczyciel Daniel Gorący

III miejsce (i 40 pkt) - Marek Bensz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach - nauczyciel Sławomir Andrzejewski

II miejsce (i 41 punktów) - Zbigniew Wierzba z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim - nauczyciel Robert Kożuch

I miejsce (i 41 punktów) - Tomasz Rafałek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie - nauczyciel Zbigniew Ratuszny


Z kompletnymi wynikami konkursu można zapoznać się klikając tutaj.

Aktualności

Zgłoszenia do VIII edycji Konkursu
Zgłoszenia na VIII Edycję Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie ruszyły! Do uczestnictwa należy zgłosić szkołę, a można to zrobić do 26 lutego 2016 za pomocą formularzy dostępnych na stronie AGROmechaniki po zalogowaniu się.

 
Materiały do nauki
Na naszej stronie można znaleźć materiały, które pomogą uczniom przygotować się do VIII Edycji Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. A przypominamy, że warto się przygotować: na 5 zwycięzców czekają nagrody w postaci Indeksu na WIP SGGW oraz stypendia i nagrody finansowe - także dla nauczycieli, przygotowujących uczniów do konkursu.

 
Termin zgłoszeń
Ze względu na trwające ferie zimowe w województwach, termin zgłoszeń szkół do I etapu VIII Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie został przedłużony do 1 marca 2016 roku.

 
MRiRW i KRUS są z nami!
Z przyjemnością informujemy, że, zgodnie z tradycją, VIII edycja Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwqie Pracy w Rolnictwie została objęta Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We współorganizację konkursu włączyła się, także po raz kolejny, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obie instytucje przekażą także nagrody pieniężne - MRiRW wręczy nagrody Laureatom Konkursu, a KRUS - ich nauczycielom.
 
Finał konkursu
Finał VIII Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie już 21. kwietnia.  Zaczynamy o 9:00. Zapraszamy do zapoznania się planem dnia oraz listą finalistów.

Informacje o konkursie

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

 

Witamy na stronie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie pracy w Rolnictwie

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik organizacji usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, kucharz, technik leśnik.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym (formularz 1) oraz wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Formularz I

Obejmuje zgłoszenie szkoły do konkursu. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.agromechanika.net.pl. i dostępny jest po rejestracji.

Należy go poprawnie wypełnić i zaakceptować klikając w miejscu: „wyślij” najpóźniej dodnia 1 marca 2016 r. Po kliknięciu "wyślij" na podany w formularzu adres e-mail osoby kontaktowej zostanie wysłany formularz potwierdzający przyjęcia zgłoszenia.

Na podstawie zgłoszeń etapu 1 przeprowadzane są eliminacje szkolne.

Formularz II, III oraz IV

Formularze te będą dostępne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i zakwalifikowaniu uczestników do finału konkursu (po 10 marca 2016 r.). O zakwalifikowaniu konkretnego ucznia do konkursu decyduje najwyższa liczba punktów z testu kwalifikacyjnego (patrz: regulamin).

Aby zgłosić ucznia do centarlanego etapu konkursu należy wypełnić formularz 2 i 3 na stronie konkursowej. Formularz 2 to protokół etapu szkolnego. Formularz 3 z kolei to zgłoszenie ucznia który uzyskał najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym. Formularz 4 to formularz zgłoszenia ucznia rezerwowego (tego który zajął II miejsce w eliminacjach szkolnych), który uczestniczyć będzie w etapie centralnym, tylko jeśli uczeń, która uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole, nie będzie mógł w nim uczestniczyć.

Wypełnione formularze 2 i 3 oraz 4 (które otrzymają Państwo na adres osoby kontaktowej po wypełnieniu go na stronie) należy wydrukować, opatrzyć pieczęcią i odpowiednimi podpisami, a następnie przesłać jego skan lub zdjęcie do Komisji Centralnej na adres e-mail: konkurs@agromechanika.net.pl najpóźniej do dnia 25 marca 2016 r.

Uwaga!! Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność i kompletność danych osobowych przysyłanych do Centralnej Komisji Konkursowej, gdyż na jej podstawie sporządzane są druki dyplomów i zaświadczeń, które wystawiamy Państwu w celu przedłożenia w szkole, uczelni itp.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem konkursowym.

Regulamin konkursu można pobrać stąd.

Listę materiałów do nauki można pobrać stąd.

Osobą kontaktową ws. konkursu jest Joanna Nurek
e-mail: j.nurek@agromechanika.net.pl
tel.: +48 (22) 
659 21 92

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu można pobrać stąd.
Informator konkursowy można pobrać stąd.
Spis materiałów do przygotowania się uczniów do konkursu można pobrać stąd.

Nagrody

  1. Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dotyczy kierunków: Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej). Centralna Komisja wyda laureatom zaświadczenia w formie dyplomu potwierdzającego otrzymanie nagród.
  2. Zwycięzcy (5 osób które osiągnęły najlepszy wynik) oraz ich opiekunowie/nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  3. Zwycięzcy otrzymają stypendium roczne od firmy Bayer CropScience.
  4. Zwycięczy otrzymają cenne nagrody od firm: Grene, Kramp oraz 3M.
  5. Informacje o kolejnych sponsorach nagród w konkursie będą aktualizowane na bieżąco na tej podstronie.